Home » Документи

Документи

Обява за търг за отдаване на земеделски земи под наем Обява_търг

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Седмично разписание за I учебен срок, учебна 2023-2024

Правилник за дейността на училището_2023-2024

Стратегия за развитие на училището_2023-2028

План за изпълнение на стратегията

График_консултиране ученици и родители

Етичен кодекс за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на I клас_за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на II клас_за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на III клас_за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на IV клас_за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на V клас_за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на VI клас_за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план на VII клас_за учебната 2023-2024 г.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График за редовна поправителна сесия за учениците от 7 клас

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на уч. 2022-2023 г. за V-VII клас

График за контролни работи през втория учебен срок на уч. 2022-2023 г. за I-IV клас

График за консултации на учителите по учебните предмети през II уч. срок на 2022-2023 г.

Седмично разписание на часовете през II учебен срок на 2022-2023 г. в ГЦОУД

Седмично разписание на часовете през II учебен срок на 2022-2023 г. за V-VII клас

Седмично разписание на часовете през II учебен срок на 2022-2023 г. за I-IV клас

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в ГЦОУД за II учебен срок на учебната 2022-2023 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за II учебен срок на учебната 2022-2023 г.

График консултации на учителите по учебните предмети през I-ви учебен срок на 2022-2023 г.

График за контролни работи през I-ви учебен срок на учебната 2022-2023 г.

График за класни и контролни работи през I-ви учебен срок на учебната 2022-2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022-2023 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 г.

Седмично разписание на часовете през I учебен срок на учебната 2022-2023 г. в ГЦОУД

Седмично разписание на часовете през I учебен срок на учебната 2022-2023 г. за V – VII клас

Седмично разписание на часовете през I учебен срок на учебната 2022-2023 г. за I – IV клас

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в ГЦОУД за I учебен срок на учебната 2022-2023 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за I учебен срок на учебната 2022-2023 г.

Дневно разписание за учебата 2022-2023 г.

УУП за I клас за учебната 2022-2023 г.

УУП за II клас за учебната 2022-2023 г.

УУП за III клас за учебната 2022-2023 г.

УУП за IV клас за учебната 2022-2023 г.

УУП за V клас за учебната 2022-2023 г.

УУП за VI клас за учебната 2022-2023 г.

УУП за VII клас за учебната 2022-2023 г.

Форми на обучение за учебната 2022-2023 г.


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Седмично разписание на часовете за II уч. срок на 2021-2022 г. I-IV клас

Седмично разписание на часовете за II уч. срок на 2021-2022 г. V-VII клас

Седмично разписание на часовете за II уч. срок на 2021-2022 г. на ГЦОУД I-IV клас

График за контролни работи през II учебен срок на уч. 2021-2022 г. I-IV клас

График за контролни и класни работи през II учебен срок на уч. 2021-2022 г. V-VII клас

График за консултации на учителите по учебните предмети за II-рия учебен срок, уч. 2021-2022 г. 

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация в ГЦОУД за II уч. срок на уч. 2021-2022 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация за II уч. срок на уч. 2021-2022 г.

График за консултации на учителите по учебни предмети за I-вия учебен срок, уч. 2021-2022 г.

График за контролни и класни работи през I учебен срок на уч. 2021-2022 г. V-VII клас

График за контролни работи през I учебен срок на уч. 2021-2022 г. I-IVклас

Дневно разписание за учебната 2021-2022 г.

Седмично разписание през първия учебен срок на уч. 2021-2022 г. на ГЦОУД /I-IV клас/

Седмично разписание през първия учебен срок на уч. 2021-2022 г. /V-VII клас/

Седмично разписание през първия учебен срок на уч. 2021-2022 г. /I-IV клас/

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. док. в ГЦОУД, I срок, уч. 2021-2022 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. док., I уч. срок, уч. 2021-2022 г. 

Годишен план за учебната 2021-2022 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2021-2022 г.

План за работата на педагогическия съвет за учебната 2021-2022 г.

План за дейността на УКБДП за учебната 2021-2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021-2022 г.

Правилник за дейността на училището 2021-2022 г.

УУП за I клас за учебната 2021-2022 г.

УУП за II клас за учебната 2021-2022 г.

УУП за III клас за учебната 2021-2022 г.

УУП за IV клас за учебната 2021-2022 г.

УУП за V клас за учебната 2021-2022 г.

УУП за VI клас за учебната 2021-2022 г.

УУП за VII клас за учебната 2021-2022 г.

Форми на обучение за учебната 2021-2022 г.


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

План по БДП 2021 година

График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2020-2021 г. за учениците от V до VII клас

График за контролни работи през втория учебен срок на учебната 2020-2021 г. за учениците от I до IV клас

Седмично разписание на часовете през II учебен срок на 2020-2021 г. (I-IV клас)

Седмично разписание на часовете през II учебен срок на 2020-2021 г. (V-VII клас)

Седмично разписание на часовете през II учебен срок в ГЦОУД на 2020-2021 г. (I-IV клас)

График за консултации на учителите по учебни предмети за II-рия учебен срок за уч. 2020-2021 г.

График за дежурство на учителите през втория учебен срок на учебната 2020-2021 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация в ГЦОУД за периода 04.02.2021 г. – 30.06.2021 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

График за контролни и класни работи през I-вия учебен срок на учебната 2020-2021 г.

График за контролни работи през I-вия учебен срок на учебната 2020-2021 г.

График за консултации на учителите по учебните предмети за I-вия учебен срок през учебната 2020-2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020-2021 г.

План за квалификационната дейност за 2020-2021 г.

Годишен план за дейността на училището през учебната 2020-2021 г.

Седмично разписание на часовете в ГЦОУД през първия учебен срок на учебната 2020-2021 г. на учениците от I – IV клас

Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на учебната 2020-2021 г. на учениците от V – VII клас

Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на учебната 2020-2021 г. на учениците от I – IV клас

Дневно разписание на учебните часове за учебната 2020-2021 г.

График за дежурство на учителите за I-ви учебен срок на учебната 2020/2021 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за I-ви учебен срок на учебната 2020-2021 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г.

Форми на обучение за 2020-20201 г.

Училищен учебен план за I клас за учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за II клас за учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за III клас за учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2020-2021 г.

Училищен учебен план за VII клас за учебната 2020-2021 г.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Вътрешни правила за достъп до обществена информация


График за контролните и класните работи на учениците от V до VII клас през втория учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за контролните работи на учениците от I до IV клас през втория учебен срок на учебната 2019/2020 г


График за консултации на учителите по учебните предмети през II-рия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


Седмично разписание на часовете в ГЦОУД през втория учебен срок на уч.2019/2020 г. за учениците I-IV клас


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на уч. 2019/2020 г. за учениците от V-VII клас


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на уч. 2019/2020 г. за учениците от I-IV клас


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в ГЦОУД за II-рия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка за II-рия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на уч. 2019-2020 г. за учениците от V – VII клас


Седмично разписание на часовете в ГЦОУД през първия учебен срок на уч. 2019-2020 г. за учениците от I – IV клас


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на уч. 2019-2020 г. за учениците от I – IV клас


График за контролните и класните работи на учениците от V до VII клас през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за контролните работи на учениците от I до IV клас през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.


График за консултации на учителите по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2019-2020 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка за I-вия учебен срок на учебната 2019/2020 г. 


Форми на обучение през учебната 2019-2020 г.


Правилник за дейността на училището за учебната 2019-2020 г.


Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2019-2020 г.


Организация на учебния ден за 2019-2020 г.


УУП за 1 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 2 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 3 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 4 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 5 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 6 клас за учебната 2019-2020 г.


УУП за 7 клас за учебната 2019-2020 г.


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. за учениците от V до VII клас


График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. за учениците от I до IV клас 


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в група за целодневна организация на учебния ден за II уч. срок на учебната 2018/2019 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II уч. срок на учебната 2018-2019 г., считано от 18.02.2019 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II уч. срок на учебната 2018-2019 г., считано от 05.02.2019 г.


Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2018/2019 г.


Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019 г.


Форми на обучение за учебната 2018-2019 г.


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на учебната 2018-2019 г. за V-VII клас


Седмично разписание на часовете през първия учебен срок на учебната 2018-2019 г. за I-IV клас


Седмично разписание на часовете в група за целодневна организация на учебната 2018-2019 г. за I-IV клас


Информация за организация на учебния ден през учебната 2018/2019 г. 


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за първия учебен срок на учебната 2018/2019 г.


УУП за учебната 2018-2019 г. за всички класове


УУП за учебната 2018-2019 г. за 1 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 2 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 3 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 4 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 5 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 6 клас


УУП за учебната 2018-2019 г. за 7 клас


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


График за консултации на учителите по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на 2017-2018 г. /I – IV клас/


Седмично разписание на часовете през втория учебен срок на 2017/2018 г. /V – VII клас/


Седмично разписание на часовете в група за целодневна организация I – IV клас през втория учебен срок на 2017/2018 г.


График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.


УУП за учебната 2017-2018 г. за 1 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 2 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 3 клас


УУП за учебната 2017-2018 г. за 4 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 5 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 6 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за 7 клас 


УУП за учебната 2017-2018 г. за всички класове


Годишен план за учебната 2017-2018 г.


Форми на обучение за учебната 2017-2018 г.


ПДУ за учебната 2017-2018 г., последна актуализация от 14.12.2017 г.


ПДУ за учебната 2017-2018 г.


УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

за развитие на Основно училище ,,Христо Ботев“ село Комарево 2016-2020 г.


УУП за учебната 2016-2017 г. за 2 клас 


УУП за учебната 2016-2017 г. за 3 клас 


УУП за учебната 2016-2017 г. за 4 клас


УУП за учебната 2016-2017 г. за 6 клас 


УУП за учебната 2016-2017 г. за 7 клас


УУП за учебната 2016-2017 г. за 8 клас 


Форми на обучение за учебната 2016-2017 г.


Дневно разписание за учебната 2016-2017 г.

юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031